Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NALOGE

Vodstvo urada

V vodstvu urada se opravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • vodenje, organiziranje in usklajevanje dela urada;
 • opravljanje pravnih poslov za urad;
 • sodelovanje z domačimi in tujimi državnimi organi in institucijami;
 • spremljanje izvrševanja kratkoročnih in dolgoročnih načrtov ter poročanje o delu urada;
 • spremljanje kadrovskih potreb, strokovnega izobraževanja, razvoja in napredovanja delavcev,
 • načrtovanje, priprava in spremljanje izvajanja proračuna urada;
 • izvajanje tajniških in administrativnih del za urad;
 • organiziranje in izvajanje splošnih in skupnih zadev urada kot celote.

Splošna služba

V Splošni službi urada se opravljajo naslednje naloge:

 • administrativno-tehnične aktivnosti, potrebne za nemoteno poslovanje urada, kot so poslovanje s finančnimi dokumenti in drugim dokumentarnim gradivom, operativna dela za zagotavljanje materialnih pogojev dela zaposlenih, ipd.,
 • priprava in izvrševanje vsakoletnega finančnega načrta urad
 • koordinacija priprave vsakoletnega poslovnega poročila o delu urada in zaključnega računa
 • izvajanje popisov osnovnih sredstev, obveznosti in terjatev urada,
 • izvajanje postopkov javnih naročil urada,
 • vodenje različnih evidenc s področja operativnega poslovanja urada,
 • koordinacija in organizacija sodelovanja z domačimi in tujimi nadzornimi institucijami,
 • organizacija večjih dogodkov kot so konference, delavnice, ipd.,
 • priprava in izvajanje projektov različnih tehničnih pomoči.

Sektor za revizijo evropskih kmetijskih skladov

 V Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov se opravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • revizijske preglede uporabnikov proračuna, ki sodelujejo pri izvajanju in porabi sredstev proračuna evropskih skupnosti in nacionalnega sofinanciranja,
 • pripravo dolgoročne strategije izvajanja revizij s področja tega sektorja,
 • pripravo predlogov priročnikov in drugih navodil za izvajanje revizij,
 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov dela,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • izdelovanje predlogov za izboljšanje sistemskih ureditev pri uporabnikih proračuna, katerih poslovanje in programi se revidirajo,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih in drugih navodil s področja revidiranja,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi sorodnimi organi in institucijami,
 • letno poročanje Evropski komisiji v skladu z Evropskimi uredbami,
 • izvajanje politike urada za profesionalni, strokovni in etični razvoj revizorjev in njihovega dela.

Sektor za revizijo evropskih strukturnih skladov

V Sektorju za revizijo evropskih strukturnih skladov se opravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • revizijske preglede uporabnikov proračuna, ki sodelujejo pri izvajanju in porabi sredstev proračuna evropskih skupnosti in nacionalnega sofinanciranja,
 • pripravo dolgoročne strategije izvajanja revizij s področja tega sektorja,
 • pripravo predlogov priročnikov in drugih navodil za izvajanje revizij,
 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov dela,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • izdelovanje predlogov za izboljšanje sistemskih ureditev pri uporabnikih proračuna, katerih poslovanje in programi se revidirajo,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih in drugih navodil s področja revidiranja,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi sorodnimi organi in institucijami,
 • letno poročanje Evropski komisiji v skladu z Evropskimi uredbami,
 • izvajanje politike urada za profesionalni, strokovni in etični razvoj revizorjev in njihovega dela.

Sektor za revizijo ostalih skladov deljenega upravljanja

V Sektorju za revizijo ostalih skladov deljenega upravljanja se opravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • revizijske preglede uporabnikov proračuna, ki sodelujejo pri izvajanju in porabi sredstev proračuna evropskih skupnosti in nacionalnega sofinanciranja,
 • pripravo dolgoročne strategije izvajanja revizij s področja tega sektorja,
 • pripravo predlogov priročnikov in drugih navodil za izvajanje revizij,
 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov dela,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • izdelovanje predlogov za izboljšanje sistemskih ureditev pri uporabnikih proračuna, katerih poslovanje in programi se revidirajo,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih in drugih navodil s področja revidiranja,
 • letno poročanje Evropski komisiji v skladu z Evropskimi uredbami,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi organi in institucijami s področja dela,
 • izvajanje politike urada za profesionalni, strokovni in etični razvoj revizorjev in njihovega dela.

Sektor proračunske inšpekcije

V Sektorju proračunska inšpekcija seopravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • proračunsko inšpiciranje uporabnikov proračuna,
 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov inšpekcijskih pregledov,
 • izdelovanje polletnih in letnih poročil o inšpekcijskih pregledih,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • posredovanje predlogov za izboljšanje sistemskih ureditev,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih in drugih navodil s področja inšpekcijskega nadzora,
 • izvajanje inšpekcijskih pregledov, izdelavo zapisnikov, predlogov za izboljšanje poslovanja, izvajanje ukrepov v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi,
 • obravnavo pritožb in ugovorov,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi nadzornimi organi in institucijami,
 • sodelovanje, izmenjavo podatkov in izvajanje inšpekcijskih pregledov za zaščito finančnih interesov ES in potrebe Evropskega urada za boj proti prevaram –OLAF.

Sektor za notranji nadzor javnih financ

V Sektorju za notranji nadzor javnih financ se opravljajo naloge, ki se nanašajo na razvoj in izvajanje notranjega nadzora javnih financ ter zaščito finančnih interesov ES: 

 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov dela,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih aktov in drugih navodil s področja notranjega nadzora javnih financ,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • priprava usmeritev za usklajeno delovanje sistemov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in notranje revizije uporabnikov proračuna,
 • priprava metodik in standardov notranjih kontrol in notranjega revidiranja uporabnikov proračuna na podlagi mednarodnih standardov in standardov Evropske skupnosti,
 • priprava pravil in pogojev za imenovanje in razrešitev notranjih revizorjev ter preverjanje njihovega izvajanja,
 • preverjanje izvajanja usmeritev, metodik in standardov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in notranjega revidiranja pri uporabnikih proračuna,
 • ocenjevanje kvalitete dela notranjerevizijskih služb uporabnikov proračuna,
 • organizacijo izobraževanja strokovnega kadra za notranji nadzor javnih financ,
 • svetovanje neposrednim uporabnikom proračuna in oddelkom urada za nadzor proračuna,
 • poročanje vladi o stanju notranjega nadzora javnih financ po posameznih letih,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi nadzornimi organi in strokovnimi institucijami s področja notranjega nadzora javnih financ,
 • zbiranje in posredovanje podatkov za potrebe EC in OLAF o nepravilnostih pri porabi sredstev evropskih skladov in sofinanciranja,
 • koordinacijo na področju zaščite finančnih interesov Evropske Skupnosti,
 • vzdrževanje internetnih strani urada.