Skoči na vsebino

NALOGE

Vodstvo urada

V vodstvu urada se opravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • vodenje, organiziranje in usklajevanje dela urada;
 • opravljanje pravnih poslov za urad;
 • sodelovanje z domačimi in tujimi državnimi organi in institucijami;
 • spremljanje izvrševanja kratkoročnih in dolgoročnih načrtov ter poročanje o delu urada;
 • spremljanje kadrovskih potreb, strokovnega izobraževanja, razvoja in napredovanja delavcev,
 • načrtovanje, priprava in spremljanje izvajanja proračuna urada;
 • izvajanje tajniških in administrativnih del za urad;
 • organiziranje in izvajanje splošnih in skupnih zadev urada kot celote.

Splošna služba

V Splošni službi urada se opravljajo naslednje naloge:

 • administrativno-tehnične aktivnosti, potrebne za nemoteno poslovanje urada, kot so poslovanje s finančnimi dokumenti in drugim dokumentarnim gradivom, operativna dela za zagotavljanje materialnih pogojev dela zaposlenih, ipd.,
 • priprava in izvrševanje vsakoletnega finančnega načrta urad
 • koordinacija priprave vsakoletnega poslovnega poročila o delu urada in zaključnega računa
 • izvajanje popisov osnovnih sredstev, obveznosti in terjatev urada,
 • izvajanje postopkov javnih naročil urada,
 • vodenje različnih evidenc s področja operativnega poslovanja urada,
 • koordinacija in organizacija sodelovanja z domačimi in tujimi nadzornimi institucijami,
 • organizacija večjih dogodkov kot so konference, delavnice, ipd.,
 • priprava in izvajanje projektov različnih tehničnih pomoči.

Sektor za revizijo evropskih kmetijskih skladov

 V Sektorju za revizijo evropskih kmetijskih skladov se opravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • revizijske preglede uporabnikov proračuna, ki sodelujejo pri izvajanju in porabi sredstev proračuna evropskih skupnosti in nacionalnega sofinanciranja,
 • pripravo dolgoročne strategije izvajanja revizij s področja tega sektorja,
 • pripravo predlogov priročnikov in drugih navodil za izvajanje revizij,
 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov dela,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • izdelovanje predlogov za izboljšanje sistemskih ureditev pri uporabnikih proračuna, katerih poslovanje in programi se revidirajo,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih in drugih navodil s področja revidiranja,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi sorodnimi organi in institucijami,
 • letno poročanje Evropski komisiji v skladu z Evropskimi uredbami,
 • izvajanje politike urada za profesionalni, strokovni in etični razvoj revizorjev in njihovega dela.

Sektor za revizijo evropskih strukturnih skladov

V Sektorju za revizijo evropskih strukturnih skladov se opravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • revizijske preglede uporabnikov proračuna, ki sodelujejo pri izvajanju in porabi sredstev proračuna evropskih skupnosti in nacionalnega sofinanciranja,
 • pripravo dolgoročne strategije izvajanja revizij s področja tega sektorja,
 • pripravo predlogov priročnikov in drugih navodil za izvajanje revizij,
 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov dela,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • izdelovanje predlogov za izboljšanje sistemskih ureditev pri uporabnikih proračuna, katerih poslovanje in programi se revidirajo,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih in drugih navodil s področja revidiranja,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi sorodnimi organi in institucijami,
 • letno poročanje Evropski komisiji v skladu z Evropskimi uredbami,
 • izvajanje politike urada za profesionalni, strokovni in etični razvoj revizorjev in njihovega dela.

Sektor za revizijo ostalih skladov deljenega upravljanja

V Sektorju za revizijo ostalih skladov deljenega upravljanja se opravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • revizijske preglede uporabnikov proračuna, ki sodelujejo pri izvajanju in porabi sredstev proračuna evropskih skupnosti in nacionalnega sofinanciranja,
 • pripravo dolgoročne strategije izvajanja revizij s področja tega sektorja,
 • pripravo predlogov priročnikov in drugih navodil za izvajanje revizij,
 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov dela,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • izdelovanje predlogov za izboljšanje sistemskih ureditev pri uporabnikih proračuna, katerih poslovanje in programi se revidirajo,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih in drugih navodil s področja revidiranja,
 • letno poročanje Evropski komisiji v skladu z Evropskimi uredbami,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi organi in institucijami s področja dela,
 • izvajanje politike urada za profesionalni, strokovni in etični razvoj revizorjev in njihovega dela.

Sektor proračunske inšpekcije

V Sektorju proračunska inšpekcija seopravljajo naloge, ki se nanašajo na:

 • proračunsko inšpiciranje uporabnikov proračuna,
 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov inšpekcijskih pregledov,
 • izdelovanje polletnih in letnih poročil o inšpekcijskih pregledih,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • posredovanje predlogov za izboljšanje sistemskih ureditev,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih in drugih navodil s področja inšpekcijskega nadzora,
 • izvajanje inšpekcijskih pregledov, izdelavo zapisnikov, predlogov za izboljšanje poslovanja, izvajanje ukrepov v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi,
 • obravnavo pritožb in ugovorov,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi nadzornimi organi in institucijami,
 • sodelovanje, izmenjavo podatkov in izvajanje inšpekcijskih pregledov za zaščito finančnih interesov ES in potrebe Evropskega urada za boj proti prevaram –OLAF.

Sektor za notranji nadzor javnih financ

V Sektorju za notranji nadzor javnih financ se opravljajo naloge, ki se nanašajo na razvoj in izvajanje notranjega nadzora javnih financ ter zaščito finančnih interesov ES: 

 • izdelovanje letnih in dolgoročnih načrtov dela,
 • posredovanje predlogov in sodelovanje pri pripravi zakonskih, podzakonskih aktov in drugih navodil s področja notranjega nadzora javnih financ,
 • vodenje spisov in baz podatkov iz pristojnosti sektorja,
 • priprava usmeritev za usklajeno delovanje sistemov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in notranje revizije uporabnikov proračuna,
 • priprava metodik in standardov notranjih kontrol in notranjega revidiranja uporabnikov proračuna na podlagi mednarodnih standardov in standardov Evropske skupnosti,
 • priprava pravil in pogojev za imenovanje in razrešitev notranjih revizorjev ter preverjanje njihovega izvajanja,
 • preverjanje izvajanja usmeritev, metodik in standardov finančnega poslovodenja, notranjih kontrol in notranjega revidiranja pri uporabnikih proračuna,
 • ocenjevanje kvalitete dela notranjerevizijskih služb uporabnikov proračuna,
 • organizacijo izobraževanja strokovnega kadra za notranji nadzor javnih financ,
 • svetovanje neposrednim uporabnikom proračuna in oddelkom urada za nadzor proračuna,
 • poročanje vladi o stanju notranjega nadzora javnih financ po posameznih letih,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi nadzornimi organi in strokovnimi institucijami s področja notranjega nadzora javnih financ,
 • zbiranje in posredovanje podatkov za potrebe EC in OLAF o nepravilnostih pri porabi sredstev evropskih skladov in sofinanciranja,
 • koordinacijo na področju zaščite finančnih interesov Evropske Skupnosti,
 • vzdrževanje internetnih strani urada.