Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa

Naziv organa:Urad RS za nadzor proračuna (UNP)

Sedež: Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana

Poštni naslov:

Ministrstvo za finance
Urad RS za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33
1000 Ljubljana

Telefonska številka – centrala: (01) 369 69 00

Telefaks številka: (01) 369 69 14

Splošni elektronski poštni predal: mf.unp(at)gov.si

Odgovorna uradna oseba

Dušan Sterle, direktor

Datum prve objave kataloga

27.12.2006

Datum zadnje spremembe

21.05.2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

http://www.unp.gov.si/si/o_uradu/katalog_informacij_javnega_znacaja/

Druge oblike kataloga

Katalog je dostopen samo v elektronski obliki

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organigram organa

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

 

Lea Jagodič Lekočevič
Urad RS za nadzor proračuna
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 369 6901
E-pošta: mf.unp(at)gov.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakonski akti z delovnega področja organa

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih Urad RS za nadzor proračuna ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Podzakonski akti z delovnega področja organa

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih Urad RS za nadzor proračuna ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi Evropske unije

2.d Seznam predlogov predpisov

/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov

  

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

  

2.g Seznam evidenc, ki jih vodi Urad

Seznam evidenc

 
  • Imenik državnih notranjih revizorjev
  • imenik preizkušenih državnih notranjih revizorjev
  • Seznam izvajalcev notranjerevizijskih storitev
  • Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) 
  • Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1)
  • Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o javnih financah (ZJF)
  • Vpisnik prekrškovnih zadev po  Zakonu o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ)
  • IMS - Sistem upravljanja nepravilnosti
  • Evidenca dovoljenj za dostop do tajnih podatkov stopenj zaupno, tajno in strogo tajno

 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Seznam

  

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih vrst informacij

  

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

Informacije v zvezi z revizijskim in inšpekcijskim nadzorom.