Skoči na vsebino

NOVICA

Uspešno izvedena Konferenca izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je v petek, 20.10.2017 v Ljubljani organiziral konferenco izvajalcev notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, ki je bila namenjena tako notranjim revizorjem, zaposlenim pri proračunskih uporabnikih, kot tudi zunanjim izvajalcem storitev notranjega revidiranja.

 

Udeležence konference je nagovorila ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman, ki je poudarila pomen notranjega revidiranja za uspešno upravljanje proračunskih uporabnikov, predvsem na področju učinkovitega obvladovanja pomembnejših tveganj pri poslovanju ter s tem k doseganju postavljenih ciljev proračunskih uporabnikov. Izpostavila je potrebo po proaktivnem delovanju notranjih revizorjev pri sodelovanju s pomembnimi deležniki notranje revizije, še posebej v vse bolj zahtevnih gospodarskih in finančnih razmerah, ko je javni sektor postavljen pred številne nove izzive, javnost pa od njega upravičeno pričakuje integriteto, transparentnost, odgovornost in učinkovitost na vseh ravneh upravljanja. Poudarila je, da je strateška usmeritev Ministrstva za finance usmerjena v nadaljnjo krepitev področja notranjega nadzora javnih financ, pri čemer Ministrstvo za finance podpira vsa prizadevanja Urada RS za nadzor proračuna na tem področju.

 

Osrednji govornik konference gospod Ciaran Spillane, glavni svetovalec v Službi za notranjo revizijo pri Evropski komisiji, je predstavil vlogo notranje revizije v okolju, naravnanem k učinkovitosti ter v tem okviru posebej izpostavil potrebo po tem, da naj notranja revizija preseže svoje aktivnosti na področju dajanja zagotovil o skladnosti poslovanja s predpisi ter se močneje osredotoči na dajanje zagotovil s področja smotrnosti poslovanja. Z udeleženci je podelil izkušnje notranje revizije Evropske komisije na tem področju ter spregovoril tudi o številnih prihodnjih izzivih notranje revizije, ki jih prinaša hitro spreminjajoče se okolje in obdobje pomembnih tehnoloških inovacij.

 

S strani rektorja Univerze v Ljubljani v mandatnem obdobju 2013-2017 prof. dr. Ivana Svetlika so bila predstavljena pričakovanja predstojnika v zvezi z delom notranje revizije, prav tako pa je bila udeležencem konference na praktičnem primeru prikazana dodana vrednost delovanja notranje revizije v večjem, organizacijsko in vsebinsko zahtevnem revizijskem okolju.

 

V nadaljevanju konference sta bili s strani uveljavljenih strokovnjakinj revizijske stroke predstavljeni dve strokovni temi, tesno povezani s področjem notranjega revidiranja, in sicer komuniciranje ter vzorčenje. Mag. Natalija Doles Planinšek ter mag. Lidija Turel sta predstavili veščine za učinkovito komuniciranje notranjega revizorja ter primere dobre prakse pri pripravi kvalitetnih poročil notranje revizije, mag. Anica Nemec pa pristop notranjega revizorja in praktični primer nestatističnega vzorčenja.

 

Tematika konference se je nato osredotočila na vsebine, ki se nanašajo na zunanje izvajanje notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov. Predstavnici Urada RS za nadzor proračuna sta prikazali obseg zagotavljanja notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih z zunanjimi izvajalci ter zahteve pri zagotavljanju skladnosti delovanja zunanjih izvajalcev s pravnim in strokovnim okvirom notranjega nadzora javnih financ. V tem okviru so bile predstavljene tudi obvezne sestavine pogodbe proračunskega uporabnika o oddaji storitev notranjega revidiranja zunanjemu izvajalcu.

 

V zaključnem delu so bili predstavljeni praktični primeri, povezani z zagotavljanjem notranjega revidiranja s strani zunanjih izvajalcev, in sicer je predstavnica zunanjih izvajalcev gospa Helena Filipič podala svoj strokovni pogled in izkušnje na področju sodelovanja s predstojnikom in organom nadzora proračunskega uporabnika, vodja Skupne Službe za notranjo revizijo pri Mestni občini Ljubljana mag. Nataše Koprivšek pa je predstavila praktični primer najemanja zunanjega izvajalca notranjega revidiranja kot dopolnitve zmogljivosti notranjerevizijske službe.

 

Udeleženci so imeli tekom konference možnost, da s predavatelji razpravljajo o predstavljenih vsebinah.

 

Konference se je udeležilo 150 udeležencev, med njimi tudi predstavniki IIA – Slovenskega inštituta, Slovenskega inštituta za revizijo, Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, Ministrstva za finance, Računskega sodišča RS, Centra za razvoj financ ter Centra za usposabljanje na področju javnih financ. 

 

Predstavitve predavateljev:

  

Role of Internal Audit in a performance orientated culture, Experience and Challenges ahead (Spillane Ciaran),

Notranja revizija z vidika proračunskega uporabnika (Prof. Dr. Ivan Svetlik),

Komunikacija in poročanje notranje revizije (mag. Natalija Doles Planinšek),

Letno poročilo Notranje revizijske službe Zavoda RS za zaposlovanje (mag. Lidija Turel),

Poročanje zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, Letno poročilo NNJF za leto 2016 (Zlatka Ojsteršek),

Zunanje izvajanje notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov v RS, Zagotavljanje skladnosti izvajanja notranjega revidiranja z zahtevami pravnega in strokovnega okvira (Anja Bajcar),

Zagotavljanje notranjega revidiranja na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS s strani zunanjega izvajalca (Helena Filipič),

Zunanje izvajanje notranjega revidiranja kot dopolnitev zmogljivosti notranjerevizijske službe (Nataša Koprivšek).