Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključena je serija konferenc o notranjem nadzoru javnih financ v Republiki Sloveniji

Urad RS za nadzor proračuna je v skladu s cilji Strategije razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2015 za predstojnike oz. poslovodne organe ter druge vodstvene ravni proračunskih uporabnikov zagotovil izobraževanje s področja notranjega nadzora javnih financ. V sodelovanju z Regionalno ustanovo – Center za razvoj financ je bilo v obdobju od decembra 2012 do maja 2013 izvedenih sedem regijskih konferenc, in sicer v Celju, Kranju, Kopru, Novem mestu, Murski Soboti, Mariboru in Ljubljani.

Namen konferenc je bil udeležence opozoriti na pomembnost notranjega nadzora javnih financ pri delovanju inštitucij javnega sektorja ter jim predstaviti koristi, ki jih proračunskim uporabnikom lahko zagotavlja ustrezno vzpostavljena funkcija notranjega revidiranja. Podane so bile konkretne informacije o tem, na kakšen način si proračunski uporabniki v skladu z zahtevami pravnega okvira notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji lahko zagotovijo uspešno delujoče in učinkovito notranje revidiranje. Udeležencem so bile predstavljene najpogostejše nepravilnosti, ki jih pri izvrševanju svojih pristojnosti ugotavljajo različni organi nadzora nad poslovanjem proračunskih uporabnikov (Računsko sodišče RS, Komisija za preprečevanje korupcije, Proračunska inšpekcija), podani pa so bili tudi primeri dobre prakse pri vzpostavitvi učinkovitih notranjekontrolnih mehanizmov za doseganje ciljev zakonitega, smotrnega, transparentnega in etičnega poslovanja.

 

Na konference je bilo povabljenih 1843 proračunskih uporabnikov, od tega se je konferenc skupaj udeležilo 1260 udeležencev.

 

Predstavitve:

Urad RS za nadzor proračuna 1, 2, Računsko sodišče RS 1, 2, Komisija za preprečevanje korupcije, Proračunska inšpekcija, Uprava RS za javna plačila, ARSKTRP 1, 2, CURS;