Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS je sprejela Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ od 2011 do 2015

Številka:  06002-2/2011/6
Datum:  10. 2. 2011

 

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) v zvezi s 100. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) je Vlada Republike Slovenije na 120. redni seji dne 10. 2. 2011 pod točko 18 sprejela naslednji


S K L E P :


Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje od 2011 do 2015.