Skoči na vsebino

PRISTOJNOSTI PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE

Proračunska inšpekcija izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah (ZJF) in drugih predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna. Stranke v inšpekcijskih postopkih so neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna za sredstva, prejeta iz državnega proračuna.

 

Proračunska inšpekcija izvaja tudi nadzor nad izvajanjem Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) ter nad porabo namenskih sredstev, ki jih občine prejmejo iz državnega proračuna (29. člen Zakona o financiranju občin - ZFO-1).