Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK INŠPEKCIJSKEGA NADZORA IN UKREPI

Naloge inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev iz državnega proračuna opravljajo proračunski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili. V okviru dodeljenih nalog so samostojni, samostojno izdajajo zapisnike, odločbe in sklepe v upravnem postopku. Postopke izvajajo v skladu z Zakonom o javnih financah, subsidiarno pa uporabljajo določbe 1. do 20. in 24. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

 

Neposredni in posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna in drugi prejemniki sredstev državnega proračuna morajo proračunskim inšpektorjem v postopku nadzora predložiti vse zahtevane podatke, listine in poročila, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor, in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov.

 

Če se pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je bil kršen zakon, predpis ali posamični akt, katerega izvajanje se nadzoruje, ima proračunski inšpektor v skladu s prvim odst. 104. člena Zakona o javnih financah glede na vrsto nepravilnosti pravico in dolžnost izdati odločbo za vzpostavitev zakonitega stanja, v zapisniku predlagati pristojnemu organu sprejem potrebnih ukrepov za odpravo nepravilnosti, predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška in podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

 

O pritožbi zoper odločbo, ki jo izda proračunski inšpektor v skladu s prvim odst. 104. člena ZJF, odloča na drugi stopnji vlada. Zoper odločbo vlade kot drugostopnega organa pa je dopustna tožba pred Upravnim sodiščem.

 

Če proračunski inšpektor ugotovi nepravilnosti, za katere oceni, da jih neposredni ali posredni proračunski uporabnik lahko odpravi z ustreznimi ukrepi v poslovanju, pa mu v skladu z drugim odst. 104. člena ZJF v zapisniku poda predlog oziroma priporočilo za njihovo odpravo, proračunski uporabnik pa mu mora v predpisanem roku poročati o ukrepih, ki jih je na podlagi tega predloga oziroma priporočila sprejel.

 

Proračunska inšpekcija izdane odločbe objavlja na spletni strani. Od 1.7.2016 objavlja tudi izdane zapisnike.