Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LETNI NAČRT DELA, STRATEŠKE USMERITVE IN PRIORITETE DELA PRORAČUNSKE INŠPEKCIJE ZA LETO 2019

Proračunska inšpekcija deluje kot sektor v okviru Urada RS za nadzor proračuna in opravlja nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah (ZJF) in drugih predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna. Stranke v inšpekcijskih postopkih so neposredni in posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna za sredstva, prejeta iz državnega proračuna.

 

Proračunska inšpekcija izvaja tudi nadzor nad izvajanjem Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) in 29. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1).

 

Postopke inšpekcijskega nadzora proračunska inšpekcija izvaja na podlagi letnega načrta dela, poleg tega pa obravnava in rešuje  tudi prijave, zahteve, pobude in druge vloge, ki jih nanjo naslovijo prijavitelji in pristojni organi.

 

O delu proračunske inšpekcije Ministrstvo za finance polletno obvešča vlado in računsko sodišče, vlada pa državni zbor. Polletni poročili se sestavita za obdobji januar-junij in julij-december.

 

Strateške usmeritve in prioritetni cilji za leto 2019

 

Letni načrt dela proračunske inšpekcije je sestavljen iz dveh delov:

 • načrt rednih inšpekcijskih nadzorov,
 • okvirni načrt inšpekcijskih nadzorov na podlagi prijav.

Prvi del načrta je poimenski, drugi del, ki se nanaša na inšpekcijske nadzore, uvedene na podlagi prijav, pa je določen le v okvirnem številčnem obsegu glede na izkušnje preteklih let.

 

Strateški cilji, ki jih z letnim načrtom dela zasleduje proračunska inšpekcija:

 • zagotavljanje nadzora nad čim večjim številom neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in nad čim več različnimi področji porabe proračunskih sredstev,
 • zagotavljanje nadzora nad čim večjim obsegom  proračunskih sredstev,
 • zagotavljanje čim hitrejše odzivnosti inšpekcijskega organa v primerih, ko drugi pristojni organi podajo zahtevo za izvedbo nadzora,
 • zagotavljanje čim hitrejše odzivnosti inšpekcijskega organa v primeru prejetih prijav in na druge načine zaznanih nepravilnosti (npr. pri notranjem revidiranju in drugih oblikah nadzora).

 

Skladno z navedenimi cilji proračunska inšpekcija oblikuje seznam rednih inšpekcijskih nadzorov v okviru letnega načrta dela.

 

Poleg nadzora zakonitosti in namenskosti porabe proračunskih sredstev bo v letu 2019 prioritetni cilj rednih inšpekcijskih nadzorov nadzor nad sklepanjem pogodb za opravljanje storitev in del, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju, povečan pa bo tudi nadzor nad porabo namenskih prihodkov občin iz proračuna RS po Zakonu o financiranju občin.

 

Inšpekcijske nadzore na podlagi prijav proračunska inšpekcija praviloma izvaja sproti glede na vrstni red prejema prijav, prioritetni inšpekcijski nadzori pa so nadzori:

 • na podlagi prijav, iz katerih izhaja, da je prednostna obravnava upravičena z vidika javnega interesa, ker so zatrjevane kršitve z večjimi finančnimi posledicami ali ponavljajoče se kršitve, ki kažejo na nezakonito ravnanje proračunskega uporabnika;
 • na podlagi pobud drugih organov (npr. policija, tožilstvo), ki vodijo postopke, katerih potek je odvisen (tudi) od ugotovitev proračunske inšpekcije;
 • na podlagi zahtev Komisije za preprečevanje korupcije, ki jih ta poda na podlagi prvega odst. 13.a člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;

 

Poleg prioritetnih inšpekcijskih nadzorov na podlagi prijav in zahtev bo proračunska inšpekcija izvajala tudi nadzore na podlagi drugih prijav in pobud, pri čemer bo število teh nadzorov odvisno od razpoložljivih kadrovskih kapacitet.

 

Letni načrt dela proračunske inšpekcije za leto 2019

 

V letu 2019 proračunska inšpekcija načrtuje izvedbo 42 inšpekcijskih nadzorov  nad izvajanjem ZJF, od tega: 

 • 32 rednih inšpekcijskih nadzorov,
 • 10 inšpekcijskih nadzorov na podlagi prijav in zahtev.

 

Delež inšpekcijskih nadzorov na podlagi prijav, ki jih proračunska inšpekcija načrtuje opraviti v letu 2019, je 23,8%, pri čemer pa dejanski delež na tej podlagi izvedenih inšpekcijskih nadzorov lahko odstopa od načrtovanega v odvisnosti od števila in vsebine prijav, ki jih bo prejela proračunska inšpekcija tekom leta 2019.

 

Skupnih inšpekcijskih pregledov v letu 2019 proračunska inšpekcija ne načrtuje.